کلاس ها
کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
بدنسازی

BodyBuilding
بهاره جوادی زاده : 7 الی 15

سایه فاکری: 8 الی 15

سارا خزایی :15‌ الی 22

صدف سره:15 الی 22

فرناز میکاییل زاده

شیما توکلیان

مژگان عبدی

رعنا طالب
بهاره جوادی زاده : 7 الی 15

طراوت خاکسار:15 الی 22

سایه فاکری: 8 الی 15

سارا خزایی:15 الی 22

مژگان عبدی

بهاره جوادی زاده : 7 الی 15

سایه فاکری: 8 الی 15

سارا خزایی :15 الی 22

صدف سره:15 الی 22

فرناز میکاییل زاده

شیما توکلیان

مژگان عبدی

رعنا طالب
بهاره جوادی زاده : 7 الی 15

طراوت خاکسار:15 الی 22

سایه فاکری: 8 الی 15

سارا خزایی:15 الی 22

مژگان عبدی

بهاره جوادی زاده :7 الی 15

سایه فاکری: 8 الی 15

سارا خزایی :15 الی 22

صدف سره:15 الی 22

فرناز میکاییل زاده

شیما توکلیان

مژگان عبدی

رعنا طالب
بهاره جوادی زاده: 8 الی 14

طراوت خاکسار:14 الی 19

سایه فاکری: 9 الی 14

سارا خزایی:14 الی 19

مژگان عبدی

تی آر ایکس فانکشنال

TRX Functional
می گل محبی:7 الی 8

می گل محبی:8 الی 9

فرناز شیرازی:10 الی 11

نادیا حاج عبدالهی:11 الی 12

کارولین الیه:16 الی 17

مژگان عبدی:18الی19

می گل محبی:19 الی 20

کارولین الیه:19الی 20
می گل محبی:7 الی 8

سهیلا پورعیسی:8الی 9

سهیلا پورعیسی:9الی 10

دلیله شقاقی:11الی12

مژگان عبدی:14الی15:30

مژگان عبدی:18 الی19:30

مژگان عبدی:19:30 الی20:30

می گل محبی:7 الی 8

می گل محبی:8 الی 9

فرناز شیرازی:10 الی 11

نادیا حاج عبدالهی:11 الی 12

کارولین الیه:16 الی 17

مژگان عبدی:18الی19

می گل محبی:19 الی 20

کارولین الیه:19الی 20
می گل محبی:7 الی 8

سهیلا پورعیسی:8الی 9

سهیلا پورعیسی:9الی 10

دلیله شقاقی:11الی12

مژگان عبدی:14الی15:30

مژگان عبدی:18 الی19:30

مژگان عبدی:19:30 الی20:30

می گل محبی:7 الی 8

می گل محبی:8 الی 9

فرناز شیرازی:10 الی 11

نادیا حاج عبدالهی:11 الی 12

کارولین الیه:16 الی 17

مژگان عبدی:18الی19

می گل محبی:19 الی 20

کارولین الیه:19الی 20
سهیلا پورعیسی:8الی 9

سهیلا پورعیسی:9الی 10

دلیله شقاقی:11الی12

مژگان عبدی:14الی15:30

مژگان عبدی:18 الی19:30

مژگان عبدی:19:30 الی20:30

اسپینینگ

Spinning
نیلوفر قزلباش:8:30 الی 9:30

نیلوفر قزلباش:9:30 الی 10:30

نیلوفر قزلباش:11 الی 12

نیلوفر قزلباش:17 الی 18

نیلوفر قزلباش:18 الی 19

نیلوفر قزلباش:19 الی 20

پرگل نظری:20 الی 21
زهره باقری:8:30 الی 9:30

بهناز محمدی:10 الی 11:15

پرگل نظری:11:15 الی 12:15

دلیله شقاقی:12:15 الی13:15

زهره باقری:17الی 18

زهره باقری:18الی 19

نیلوفر قزلباش:8:30 الی 9:30

نیلوفر قزلباش:9:30 الی 10:30

نیلوفر قزلباش:11 الی 12

نیلوفر قزلباش:17 الی 18

نیلوفر قزلباش:18 الی 19

نیلوفر قزلباش:19 الی 20

پرگل نظری:20 الی 21
زهره باقری:8:30 الی 9:30

بهناز محمدی:10 الی 11:15

پرگل نظری:11:15 الی 12:15

دلیله شقاقی:12:15 الی13:15

زهره باقری:17الی 18

زهره باقری:18الی 19

نیلوفر قزلباش:8:30 الی 9:30

نیلوفر قزلباش:9:30 الی 10:30

نیلوفر قزلباش:11 الی 12

نیلوفر قزلباش:17 الی 18

نیلوفر قزلباش:18 الی 19

نیلوفر قزلباش:19 الی 20

پرگل نظری:20 الی 21
دلیله شقاقی: 12:15 الی13:15

کراسفیت

Crossfit
عاطفه چگینی:7 الی 8

عاطفه چگینی:8 الی 9

عاطفه چگینی:9 الی 10

عاطفه چگینی:10 الی 11

عاطفه چگینی:11 الی 12

عاطفه چگینی:16الی 17

عاطفه چگینی:17 الی 18

عاطفه چگینی:18الی 19

عاطفه چگینی:16الی 17

عاطفه چگینی:7 الی 8

عاطفه چگینی:8 الی 9

عاطفه چگینی:9 الی 10

عاطفه چگینی:10 الی 11

عاطفه چگینی:11 الی 12

عاطفه چگینی:16الی 17

عاطفه چگینی:17 الی 18

عاطفه چگینی:18الی 19

عاطفه چگینی:16الی 17

عاطفه چگینی:7 الی 8

عاطفه چگینی:8 الی 9

عاطفه چگینی:9 الی 10

عاطفه چگینی:10 الی 11

عاطفه چگینی:11 الی 12

عاطفه چگینی:16الی 17

عاطفه چگینی:17 الی 18

عاطفه چگینی:18الی 19

-
فیزیکال فیتنس

Physical Fitness
نازنین اکبری:10 الی 11

نازنین اکبری:16 الی 17

-
نازنین اکبری:10 الی 11

نازنین اکبری:16 الی 17

-
نازنین اکبری:10 الی 11

نازنین اکبری:16 الی 17

-
کیک باکسینگ

Kick Boxing
رومینا رضایی:10 الی 11

لیدا و ثنا:19 الی 20

لیدا و ثنا:20 الی 21

شبنم قربانی:13 الی 14

شبنم قربانی:19 الی 20

رومینا رضایی:10 الی 11

لیدا و ثنا:19 الی 20

لیدا و ثنا:20 الی 21

شبنم قربانی:13 الی 14

شبنم قربانی:19 الی 20

رومینا رضایی:10 الی 11

لیدا و ثنا:19 الی 20

لیدا و ثنا:20 الی 21

-
فیتنس فانکشنال

Fitness Functional
نیلوفر جعفر آبادی:16 الی 17

-
نیلوفر جعفر آبادی:16 الی 17

-
نیلوفر جعفر آبادی:16 الی 17

-
فانکشنال

Functional
نازنین خانیان:12 الی 13

شیرین شکری:15 الی 16

اسرین فرهادی:17 الی 18

شیرین شکری:18 الی 19

اسرین فرهادی:19 الی 20

-
نازنین خانیان:12 الی 13

شیرین شکری:15 الی 16

اسرین فرهادی:17 الی 18

شیرین شکری:18 الی 19

اسرین فرهادی:19 الی 20

-
نازنین خانیان:12 الی 13

شیرین شکری:15 الی 16

اسرین فرهادی:17 الی 18

شیرین شکری:18 الی 19

اسرین فرهادی:19 الی 20

-
بادی ریتم

Body Rhythm
مهسا میرمحمدی:8 الی 9

نازنین اکبری:11 الی 12

نازنین اکبری:17 الی 18

کرشمه رودباری:18 الی 19
غزل داوودی:11الی 12

غزل داوودی:16الی 17

غزل داوودی:18الی 19

مهسا میرمحمدی:19الی 20

مهسا میرمحمدی:8 الی 9

نازنین اکبری:11 الی 12

نازنین اکبری:17 الی 18

کرشمه رودباری:18 الی 19
غزل داوودی:11الی 12

غزل داوودی:16الی 17

غزل داوودی:18الی 19

مهسا میرمحمدی:19الی 20

مهسا میرمحمدی:8 الی 9

نازنین اکبری:11 الی 12

نازنین اکبری:17 الی 18

کرشمه رودباری:18 الی 19
غزل داوودی:11الی 12
بادی ریتم (تاباتا)

Body Rhythm
شهلا آذرنیوشی:12 الی 13:20

کرشمه رودباری:17 الی 18
-
شهلا آذرنیوشی:12 الی 13:20

کرشمه رودباری:17 الی 18
-
شهلا آذرنیوشی:12 الی 13:20

کرشمه رودباری:17 الی 18
-
پیلاتس

Pilates
صدیقه رضایی:9 الی 10

صدیقه رضایی:10 الی 11

صدیقه رضایی:11 الی 12

صدیقه رضایی:12 الی 13

صدیقه رضایی:13 الی 14

رومینا مقدم:15 الی 16

مینا تقوی:17 الی 18

مینا تقوی:18 الی 19

مینا تقوی:19 الی 20

نیلوفر قلعه وند:10 الی 11

نیلوفر قلعه وند:11 الی 12

مریم قرائیان:17 الی 18
صدیقه رضایی:9 الی 10

صدیقه رضایی:10 الی 11

صدیقه رضایی:11 الی 12

صدیقه رضایی:12 الی 13

صدیقه رضایی:13 الی 14

رومینا مقدم:15 الی 16

مینا تقوی:17 الی 18

مینا تقوی:18 الی 19

مینا تقوی:19 الی 20

نیلوفر قلعه وند:10 الی 11

نیلوفر قلعه وند:11 الی 12

مریم قرائیان:17 الی 18
صدیقه رضایی:9 الی 10

صدیقه رضایی:10 الی 11

صدیقه رضایی:11 الی 12

صدیقه رضایی:12 الی 13

صدیقه رضایی:13 الی 14

رومینا مقدم:15 الی 16

مینا تقوی:17 الی 18

مینا تقوی:18 الی 19

مینا تقوی:19 الی 20

-
یوگا

Yoga
منیره موسوی:8الی 9

سبک:آشتانگا،وینیاسا،پاوریوگا
منیره موسوی:8الی 9

سبک:آشتانگا،وینیاسا،پاوریوگا

منیره موسوی:9الی 10

سبک:آشتانگا،وینیاسا،پاوریوگا

مهنوش مالکی:14:45الی 16

سبک:،وینیاسا

شبنم ملکی:17 الی 18

سبک:آشتانگا،وینیاسا
منیره موسوی:8الی 9

سبک:آشتانگا،وینیاسا،پاوریوگا
منیره موسوی:8الی 9

سبک:آشتانگا،وینیاسا،پاوریوگا

منیره موسوی:9الی 10

سبک:آشتانگا،وینیاسا،پاوریوگا

مهنوش مالکی:14:45الی 16

سبک:،وینیاسا

شبنم ملکی:17 الی 18

سبک:آشتانگا،وینیاسا
منیره موسوی:8الی 9

سبک:آشتانگا،وینیاسا،پاوریوگا
-
کلیستنیکس

calisthenics
اسرین فرهادی:12:30 الی 14

اسرین فرهادی:20 الی 21:30

اسرین فرهادی:18 الی 19:30

اسرین فرهادی:19:30 الی 21

اسرین فرهادی:12:30 الی 14

اسرین فرهادی:20 الی 21:30

اسرین فرهادی:18 الی 19:30

اسرین فرهادی:19:30 الی 21

اسرین فرهادی:12:30 الی 14

اسرین فرهادی:20 الی 21:30

اسرین فرهادی: 14:30 الی 16

ای ام اس/ایکس بادی

EMS/X Body
-
-
-
-
-
-
تی آر ایکس فوردی

4D
-
سهیلا پورعیسی:12 الی 13

-
سهیلا پورعیسی:12 الی 13

-
سهیلا پورعیسی:12 الی 13

بادی پامپ

Body Pump
-
سروین زین سازی:17 الی 18

-
سروین زین سازی:17 الی 18

-
-
تکواندو

Taekwondo
-
-
-
-
-
پرتوی مقدم:12 الی 15
ایروبیک

Aerobics
-
نهال جهان بین:10 الی 11
-
نهال جهان بین:10 الی 11
-
نهال جهان بین:10 الی 11
بادی بانس

Body Bounce
-
مهسا میرمحمدی: 18 الی 19
-
مهسا میرمحمدی: 18 الی 19
-
-
کودکان

kids
-
غزل داوودی:17 الی 18
-
غزل داوودی:17 الی 18
-
-
فوردی

4d
-
سهیلا پورعیسی:10 الی 11

-
سهیلا پورعیسی:10 الی 11

-
سهیلا پورعیسی:10 الی 11

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مجموعه ورزشی جوان محفوظ می باشد