کلاس های آقایان

800,000 تومان

500,000 هزار تومان

400,000 هزار تومان

بدنسازی تعداد جلسات شهریه یک جلسه آموزش عمومی تست بادی انالایزر رژیم غذایی با متخصص کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه همه روزه به جز تعطیلات
1
6,000,000 ریال
-
-
-
-
-
تک جلسه روزهای تعطیل
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
-
2 جلسه ماهیانه
2
10,000,000 ریال
-
-
-
-
-
4 جلسه ماهیانه
4
19,000,000 ریال
-
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
34,000,000 ریال
-
-
-
1,000,000 ریال
24 جلسه 90 روزه
24
90,000,000 ریال
1
1
1
2,000,000 ریال
12 جلسه ماهیانه
12
36,000,000 ریال
-
-
-
-
24 جلسه 60 روزه
24
68,400,000 ریال
2
1
1
1
3,500,000 ریال
36 جلسه 90 روزه
36
99,000,000 ریال
3
1
1
2
6,000,000 ریال
16 جلسه ماهیانه
16
48,000,000 ریال
-
1
1
6,000,000 ریال
20 جلسه ماهیانه
20
60,000,000 ریال
-
1
1
6,000,000 ریال
24 جلسه ماهیانه
24
72,000,000 ریال
-
1
2
6,000,000 ریال
8 جلسه مربی اختصاصی
8
32,000,000 ریال
-
-
-
-
-
12 جلسه مربی اختصاصی
12
48,000,000 ریال
-
-
-
-
-
16 جلسه مربی اختصاصی
16
60,000,000 ریال
-
-
-
-
-
8 جلسه مربی نیمه خصوصی
8
22,000,000 ریال
-
-
-
-
-
12 جلسه مربی نیمه خصوصی
12
33,000,000 ریال
-
-
-
-
-
تی ار ایکس فانکشنال تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص بادی آنالیز کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
12 جلسه ماهیانه
12
40,020,000 ریال
-
-
-
-
36 جلسه 90 روزه
12
108,000,000 ریال
2
1
2
3,000,000 ریال
اروبیک فانکشنال تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص بادی آنالیز کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
8 جلسه ماهیانه
8
24,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
27,000,000 ریال
-
-
-
-
24 جلسه 90 روزه
24
60,000,000 ریال
-
-
-
1,000,000 ریال
36 جلسه 90 روزه
36
72,000,000 ریال
1
-
1
2,000,000 ریال
پیلاتس تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص بادی آنالیز کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
8 جلسه ماهیانه
8
28,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
36,000,000 ریال
-
-
-
-
24 جلسه 90 روزه
24
72,000,000 ریال
1
1
1
1,000,000 ریال
36 جلسه 90 روزه
36
90,000,000 ریال
2
1
1
2,500,000 ریال
بوکس تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص بادی آنالیز کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
8 جلسه ماهیانه
8
34,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
39,000,000 ریال
-
-
-
-
24 جلسه 90 روزه
24
90,000,000 ریال
-
1
1
1,000,000 ریال
36 جلسه 90 روزه
36
99,000,000 ریال
1
1
1
3,000,000 ریال
پارکور تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص بادی آنالیز کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
8 جلسه ماهیانه
8
34,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
39,000,000 ریال
-
-
-
-
24 جلسه 90 روزه
24
90,000,000 ریال
-
1
1
1,000,000 ریال
36 جلسه 90 روزه
36
117,000,000 ریال
1
1
1
3,000,000 ریال
کلیستنیکس تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص بادی آنالیز کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
8 جلسه ماهیانه
8
32,000,000 ریال
1
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
42,000,000 ریال
1
-
-
-
24 جلسه 90 روزه
24
84,000,000 ریال
-
1
1
1,000,000 ریال
36 جلسه 90 روزه
36
100,800,000 ریال
1
1
1
3,000,000 ریال
صخره نوردی تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص بادی آنالیز کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
4,000,000 ریال
-
-
-
-
تک جلسه با مربی
1
9,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
50,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
70,000,000 ریال
-
-
-
-

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مجموعه ورزشی جوان محفوظ می باشد