کلاس های بانوان

750,000 تومان

300,000 هزار تومان

300,000 هزار تومان

بدنسازی تعداد جلسات شهریه حق عضویت نیمه خصوصی حق عضویت خصوصی یک جلسه آموزش عمومی تست بادی انالایزر رژیم غذایی با متخصص کارت مهمان تک جلسه خدمات ماساژ شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه همه روزه به جز تعطیلات
1
6,000,000 ریال
10,000,000 ریال
12,000,000 ریال
-
-
-
-
-
-
تک جلسه روزهای تعطیل
1
4,500,000 ریال
10,000,000 ریال
12,000,000 ریال
-
-
-
-
-
-
2 جلسه ماهیانه
2
9,000,000 ریال
17,000,000 ریال
19,500,000 ریال
-
-
-
-
-
-
4 جلسه ماهیانه
4
16,000,000 ریال
-
-
-
-
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
24,000,000 ریال
48,800,000 ریال
63,200,000 ریال
-
-
-
-
-
10 جلسه ماهیانه
10
28,500,000 ریال
58,500,000 ریال
72,500,000 ریال
-
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
30,000,000 ریال
62,400,000 ریال
75,600,000 ریال
-
-
-
-
-
16 جلسه ماهیانه
16
40,000,000 ریال
78,400,000 ریال
94,400,000 ریال
-
1
1
5,000,000 ریال
4,000,000 ریال
20 جلسه ماهیانه
20
50,000,000 ریال
89,000,000 ریال
112,000,000 ریال
-
1
1
5,000,000 ریال
4,000,000 ریال
24 جلسه ماهیانه
24
60,000,000 ریال
103,200,000 ریال
120,000,000 ریال
-
1
2
6,000,000 ریال
5,000,000 ریال
بدنسازی تعداد جلسات شهریه یک جلسه آموزش عمومی تست بادی انالایزر رژیم غذایی با متخصص کارت مهمان تک جلسه خدمات ماساژ شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه خصوصی کامل
1
6,000,000 ریال
-
-
-
-
-
-
2 جلسه ماهیانه خصوصی کامل
2
10,500,000 ریال
-
-
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه خصوصی کامل
8
39,200,000 ریال
-
-
-
-
10 جلسه ماهیانه خصوصی کامل
10
44,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه خصوصی کامل
12
45,600,000 ریال
-
-
-
-
16 جلسه ماهیانه خصوصی کامل
16
54,400,000 ریال
-
1
-
-
20 جلسه ماهیانه خصوصی کامل
20
62,000,000 ریال
-
1
-
-
24 جلسه ماهیانه خصوصی کامل
24
60,000,000 ریال
-
1
-
-
تک جلسه خصوصی اشتراکی
1
4,000,000 ریال
-
-
-
-
-
-
2 جلسه ماهیانه خصوصی اشتراکی
2
8,000,000 ریال
-
-
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه خصوصی اشتراکی
8
24,800,000 ریال
-
-
-
-
-
10 جلسه ماهیانه خصوصی اشتراکی
10
30,000,000 ریال
-
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه خصوصی اشتراکی
12
32,400,000 ریال
-
1
-
1,000,000 ریال
16 جلسه ماهیانه خصوصی اشتراکی
16
38,400,000 ریال
-
-
-
1,000,000 ریال
20 جلسه ماهیانه خصوصی اشتراکی
20
39,000,000 ریال
-
1
5,000,000 ریال
1,000,000 ریال
24 جلسه ماهیانه خصوصی اشتراکی
24
43,200,000 ریال
-
1
5,000,000 ریال
1,000,000 ریال
اسپینینگ تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
22,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
24,000,000 ریال
-
-
-
-
ایروبیک تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
18,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
22,800,000 ریال
-
-
-
-
پیلاتس تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
20,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
24,000,000 ریال
-
-
-
-
زومبا کودکان تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه ماهیانه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
24,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
33,000,000 ریال
-
-
-
-
بادی ریتم تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
20,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
22,200,000 ریال
-
-
-
-
فانکشنال تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
28,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
28,000,000 ریال
-
-
-
-
فوردی پرو تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
32,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
37,200,000 ریال
-
-
-
-
یوگا تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
18,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
25,800,000 ریال
-
-
-
-
بادی پامپ تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
24,800,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
33,000,000 ریال
-
-
-
-
کراس فیت تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
28,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
34,800,000 ریال
-
-
-
-
فیزیکال فیتنس تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
18,800,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
24,000,000 ریال
-
-
-
-
تی ار ایکس فانکشنال تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
20,800,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
27,600,000 ریال
-
-
-
-
تی ار ایکس فوردی تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
27,200,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
32,400,000 ریال
-
-
-
-
کیک بوکس تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
24,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
26,400,000 ریال
-
-
-
-
تکواندو تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
1
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
26,000,000 ریال
-
-
-
-
کلیستنیکس تعداد جلسات شهریه رژیم غذایی با متخصص خدمات ماساژ کارت مهمان تک جلسه شارژبوفه یا تخفیف 50% شارژ
تک جلسه
8
5,000,000 ریال
-
-
-
-
8 جلسه ماهیانه
8
36,000,000 ریال
-
-
-
-
12 جلسه ماهیانه
12
41,400,000 ریال
-
-
-
-

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای مجموعه ورزشی جوان محفوظ می باشد